Download

เอกสารการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021

  คู่มือการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021
  ตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบ
  รายการตัวชี้วัดและการแนบหลักฐาน THE Impact Rankings 2021

********************************************************************************

MSU Inbound/Outbound Internship (Check list)

  MSU Inbound Internship (Check list) แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการขอทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  MSU Outbound Internship (Check list) แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารการขอทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ

********************************************************************************

  แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยและในหลักสูตร : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
  สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยและในหลักสูตร : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แบบสำรวจกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยและในหลักสูตร : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แบบสำรวจกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563)
แบบสำรวจกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563)
แบบสำรวจกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสาร MSU Campus Tour Booklet
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ  (หนังสือเดินทางราชการ , ใบนำวีซ่า)  (สำหรับบุคลากร)
บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ออกหนังสืออำนวยความสะดวก
ใบสมัครทุน MSU Inbound Internship Application Form
ใบสมัครทุน MSU Outbound Internship Application Form
Visiting Professor Mahasarakham University Application Form.
แบบรายงานความก้าวหน้าการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ (Study and Thesis Progress Report)   (ทุน มมส สำหรับนิสิตนานาชาติ)
แบบฟอร์มตารางแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  การจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ
แบบสำรวจความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
แบบสำรวจข้อมูลกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสืออำนวยความสะดวกในการต่ออายุ (Visa/Work Permit) (สำหรับบุคลากร : ล่าสุด 23 มี.ค. 63)
บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ (ขอวีซ่า/เปลี่ยนประเภทวีซ่า/ต่ออายุวีซ่า/ยกเลิกวีซ่า) (สำหรับนิสิต : ล่าสุด 1 มี.ค. 64)
แบบสำรวจกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563

********************************************************************************

การขอทำ MOU, MOA กับสถาบัน/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
คณะหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต้องการทำ MOU, MOA กับสถาบัน/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ จะต้องส่งเอกสารสำคัญในการทำ MOU, MOA มาที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศซึ่งเอกสารนั้นประกอบไปด้วย (แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2564)
  บันทึกข้อความ : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU/MoA)
แบบฟอร์ม : ตรวจสอบร่าง MoU/MoA
บันทึกข้อความ : ขออนุญาตลงนามในหลักการ
บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์เสนอวาระความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะ…..กับ…..ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แบบฟอร์ม : กำหนดการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาราง : แผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
แบบฟอร์ม : ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  แบบฟอร์ม : ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
  แบบฟอร์ม : ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์/กิจกรรม กับ พันธกิจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  บันทึกข้อความ : พิจารณามอบอำนาจในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
  บันทึกข้อความ : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะ…..) กับ…..
กำหนดการ : ส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Flow Chart : ขั้นตอนการขอความเห็นชอบลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
ประกาศ : กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550