MOU / MOA

การขอทำ MOU, MOA กับสถาบัน/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

คณะหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ต้องการทำ MOU, MOA กับสถาบัน/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ จะต้องส่งเอกสารสำคัญในการทำ MOU, MOA มาที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศซึ่งเอกสารนั้นประกอบไปด้วย

  หนังสือเเจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความถึงกลุ่มงานนิติการ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความตอบกลับจากกลุ่มงานนิติการ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ในการส่งวาระความตกลงร่วมมือฯ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4  แบบฟอร์ม วาระความตกลงร่วมมือฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5  (ตัวอย่าง) วาระความตกลงร่วมมือฯ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6  แบบฟอร์ม ตารางแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Action Plan)
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7  (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขอเอกสารประกอบวาระเพิ่มเติมฯ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8  Flow Chart ขั้นตอนการขอความเห็นชอบลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9  กำหนดการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
  เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือ พ.ศ. 2550

Hello and thanks for getting in touch with us!