Activities

มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน E4ALL 2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองป …

Read More »

มมส ต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจก …

Read More »