เอกสารประกอบการขอมีหนังสือเดินทางราชการ

1.  หนังสือนำจากต้นสังกัดลงนามโดยระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  (อธิการบดีสามารถลงนามแทนได้)

2.  สำเนาบันทึกหรือสำเนาคำสั่งอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ หากได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันอื่นให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

3.  บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากหมดอายุ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองบุคคลออกโดยต้นสังกัด)

4.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังมีอายุการใช้งาน

5.  พนักงานให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างประกอบ (หากสัญญาจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ระบุระยะเวลาในการจ้าง ที่ออกโดยต้นสังกัด)

อ้างอิงจาก : หนังสือด่วนมาก ที่ กต.0305.12/088/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

  ตารางรายชื่อประเทศและเขตปกครองที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ที่ต้องการเข้าราชอาณาจักร และผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

  เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ

Hello and thanks for getting in touch with us!