ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E4S 2021)

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ …

Read More »