มมส ติดอันดับ THE World University Rankings 2022 by subject: life sciences เป็นปีแรก

Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2022 by subject สาขา life sciences อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 และนับเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับในสาขา life sciences

สำหรับด้านที่ทำคะแนนได้ดี 3 อันดับแรก ได้แก่ Industry Income, International Outlook และ Teaching ตามลำดับ โดยมีคณะ/หน่วยงานที่อยู่ในสาขานี้ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

Times Higher Education World University Rankings 2022 by subject ทำการจัดอันดับทั้งหมด 11
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. ARTS AND HUMANITIES 2. CLINICAL AND HEALTH 3. COMPUTER SCIENCE
4. ENGINEERING 5. SOCIAL SCIENCES 6. LIFE SCIENCES 7. PHYSICAL SCIENCES 8. BUSINESS AND ECONOMICS 9. EDUCATION 10. LAW 11. PSYCHOLOGY โดยใช้ตัวชี้วัดจำนวน 5 ด้าน 13 ตัวชี้วัดเช่นเดียวกับ THE World University Rankings แต่จะมีการปรับเพื่อให้เข้ากับการจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชา

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ที่มา : https://bit.ly/3hUKx31

Check Also

Office of International Affairs

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!