ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E4S 2021)

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E4S 2021) หัวข้อ ”ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (English for Welcoming and Public Relations)

ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-16.30 น. โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

**ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่าน QR Code หรือ link : https://bit.ly/2UbqOD4

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

Office of International Affairs

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!