ผู้บริหาร และบุคลากร

คณะผู้บริหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล : นางณัฐยา  จอมพุทรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

บุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

งานบริการบุคลากรและความร่วมมือ

ชื่อ – สกุล : นางสาวศิเรมอร  ประทุมทิพย์  (หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1253
โทรศัพท์มือถือ : –
e-mail : siremorn.p@msu.ac.th
facebook : Sirem-orn Prathumthip
ID-line : –

งานบริการนิสิต

ชื่อ – สกุล : นางสาวจีรนันท์  สุทธิจันทร์ (หัวหน้างานบริการนิสิต)
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน : 1338
โทรศัพท์มือถือ : 085 778 7187
e-mail : jeeranan.s@msu.ac.th
facebook : jeeranan.suttijan
ID-line : –
ชื่อ – สกุล : นางสาวชลิพร โชติถาวรเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 1253
โทรศัพท์มือถือ : 087-4211889
e-mail : Paul-een@hotmail.com
facebook : Paul leen
ID-line : Chaliporn.ch