มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022

Times Higher Education Asia University Rankings ประกาศผลล่าสุดประจำปี 2022 ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถรักษามาตรฐานโดยได้รับการจัดอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ ได้อย่างน่าภูมิใจ
โดยประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ญี่ปุ่น จำนวน 118 มหาวิทยาลัย 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 97 มหาวิทยาลัย และ 3. สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 71 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับ 1 ในเอเชียคือ Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ถึงแม้ว่า Times Higher Education Asia University Rankings จะใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับจำนวน 13 ตัวชี้วัดใน 5 เกณฑ์หลักเช่นเดียวกันกับ World University Rankings แต่จะเทน้ำหนักไปที่การถ่ายโอนความรู้ รายได้การวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย เป็นหลัก

สำหรับเกณฑ์หลักทั้ง 5 เกณฑ์ที่มีการนำมาพิจารณาการจัดอันดับ ได้แก่ 1. Teaching 2. Research
3. Citations 4. Industry Income และ 5.International Outlook นั้น ด้านที่ มมส ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ industry Income ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมการประดิษฐ์และการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับโลกร่วมสมัย รองลงมาได้แก่ International Outlook แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติที่ได้รับการยอมรับทั้งจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการและนักศึกษาในต่างประเทศ และถัดมาคือ Teaching ซึ่งมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาต่อว่าความรู้ที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ใดเลย

การรักษาและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานชาตินั้น ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยวัดได้จากการขอจัดทำความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม การวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงความประสงค์ในการจัดส่งนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อตามคณะต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถหยุดพัฒนาได้ ซึ่งการได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2022 นี้ สามารถช่วยยืนยันความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
ในปี 2569 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นอย่างดี

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3t6tfpe

Check Also

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Sy …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!