มมส เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai City, China โดย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และตัวแทนจากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมเจรจาหารือความร่วมมือกับ SHUTCM โดยมี Prof. Fu Qinhui Vice Director of International Office พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิจัยทางด้านสุขภาพ wellness tourism โดยสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากจีนโดยเป็นการทำวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ
2. การสร้างหลักสูตร Short-course ร่วมกันโดยสามารถ ที่สามารถสร้างร่วมกันได้ customize ได้ มี certification
3. บูรณาการศาสตร์การนวดแผนไทยและนวดแผนจีน
4. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ที่ทาง SHUTCM จัดขึ้น
5. หลักสูตรแลกเปลี่ยน Exchange Program ทางด้านวัฒนธรรม
6. ทุนจากรัฐบาลจีนโดยศึกษาทางด้าน Traditional Chinese Medicine หลักสูตร Onlineและสามารถเรียนในรูปแบบ Onsite ในปี 2567

และนอกจากนั้น SHUTCM ยังมีความยินดีให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆและพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10821

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!