บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมออกประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการรับนิสิตต่างชาติ ณ โรงเรียนเลียวโต้ แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากขึ้น

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้บริหารตัวแทนคณะ 8 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะบัญชีและการจัดการ คณะนิติศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมกันจัดกรรมในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10801

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา
ที่มา : กองบริการการศึกษา

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!