Breaking News

มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าสำหรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ”

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าสำหรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมไหม ชั้น 1 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีอาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก ตำแหน่งสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร.ต.อ.หญิงขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รองตำแหน่งสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าสำหรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะและหน่วยงานได้เรียนรู้ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับวีซ่าของคนต่างด้าว เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นโอกาสอันดีระหว่างทีมวิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องวีซ่าของชาวต่างชาติร่วมกัน มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จากคณะหรือหน่วยงานที่มีนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ภายในโครงการฯรับฟังการบรรยายเรื่องวีซ่าสำหรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องทราบ เอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับวีซ่าและสิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม (กลุ่มงานบริการบุคลากรชาวต่างชาติและกลุ่มงานบริการนิสิตต่างชาติ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10690

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!