Breaking News

มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2023

มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2023

Times Higher Education Asia University Rankings ประกาศผลล่าสุดประจำปี 2023 ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ

ถึงแม้ว่า Times Higher Education Asia University Rankings จะใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับจำนวน 13 ตัวชี้วัดใน 5 เกณฑ์หลักเช่นเดียวกันกับ World University Rankings แต่จะเทน้ำหนักไปที่การถ่ายโอนความรู้ รายได้การวิจัยและการผลิตผลงานวิจัย เป็นหลัก

สำหรับเกณฑ์หลักทั้ง 5 เกณฑ์ที่มีการนำมาพิจารณาการจัดอันดับ ได้แก่ 1. Teaching (25%) 2. Research (30%) 3. Citations (30%) 4. International Outlook (7.5%) และ 5. Industry Income (7.5%) นั้น ด้านที่ มมส ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ industry Income ซึ่งหมายถึง มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยและนวัตกรรม สามารถนำไปช่วยภาคอุตสาหกรรมการประดิษฐ์และการเป็นที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับโลกร่วมสมัย รองลงมาได้แก่ Teaching ซึ่งมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนนี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาและผู้ปกครองว่าความรู้ที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ใดเลย และถัดมาคือ Research ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด

การรักษาและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานชาตินั้น ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยวัดได้จากการขอจัดทำความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม การวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงความประสงค์ในการจัดส่งนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อตามคณะต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถหยุดพัฒนาได้ ซึ่งการได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2023 นี้ สามารถช่วยยืนยันความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย
ในปี 2569 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นอย่างดี

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/regional-ranking

Check Also

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Sy …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!