Breaking News

มมส สานต่อความสัมพันธ์กับ Ming Chi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปเยือน Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตามคำเชิญของ Dr.Thu-Hua Liu อธิการบดี เมื่อครั้งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เพื่อร่วมลงนาม MoA หลักสูตร 3+2 Fast Track Program ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Ming Chi University of Technology ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2563

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการไปเยือนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้นอกจากจะสานต่อความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นแล้วแล้วยังได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Research Center เพื่อศึกษาเทคโนโลยีด้านการวิจัยที่ทันสมัย ได้แก่ 1. Battery Research Center of Green Energy 2. Center for Plasma and Thin Film Technologies และ 3. Research Center for Intelligent Medical Devices อีกทั้งยังเน้นการเจรจาเพื่อทำวิจัยร่วมในสาขาต่างๆ เนื่องจาก Ming Chi University of Technology มี Research Center เพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีจำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. Biochemical Technology R&D Center
2. Center for Plasma and Thin Film Technologies
3. Battery Research Center of Green Energy
4. Center on Reliability Engineering
5. Organic Electronics Research Center
6. Research Center for Intelligent Medical Devices
7. Center for Artificial Intelligence & Data Science
8. Center for Environmental Sustainability and Human Health
9. Intelligent Vehicle Research and Development Center

ปัจจุบัน Ming Chi University of Technology มีนักศึกษาภาคปกติ ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก จำนวน 4,028 คน ภาคค่ำ ระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 197 คน และอาจารย์จำนวน 202 คน โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้คำขวัญ “Diligence (ความขยัน), Perseverance (ความเพียร), Frugality (ความอดออม) and Trustworthiness (ความน่าเชื่อถือ}”. ในแง่ของ “ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะ” MCUT คาดหวังให้นักศึกษาไม่เพียงแต่ทำงานหนักเท่านั้น แต่ยังต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกด้วย นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้สร้างภูมิปัญญาและเพิ่มความมั่นใจในตนเองผ่านการสะสมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว “ความอดออมและความน่าเชื่อถือ” หมายถึงชีวิตที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ ดังนั้น นักศึกษาควรมุ่งมั่นในการแสวงหาเป้าหมายชีวิตของตน ด้วยคำขวัญนี้ตลอดจนความรู้และทักษะทางวิชาชีพ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการคาดหวังให้เป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ใช้การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อบ่มเพาะคนเก่งโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทัศนคติที่ขยันขันแข็งและปราศจากเล่ห์เหลี่ยม เช่นเดียวกับความสามารถทางทฤษฎีและปฏิบัติในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10588

ที่มา : https://www.mcut.edu.tw/?Lang=en
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ภาพ : ผู้ร่วมเดินทาง

Check Also

มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023

วันที่ 20 กันยา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!