Breaking News

มมส กระชับความสัมพันธ์ National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี และทีมผู้บริหารและคณาจารย์ได้เดินทางไปเยือน National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ซึ่งศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) ของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังมีวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Research Center เพื่อศึกษาเทคโนโลยีด้านการวิจัยที่ทันสมัย ได้แก่ Center of Intelligent Robotics บรรยายโดย Prof. Jeng-Ywan Jeng และ High Speed 3D Printing Research Center บรรยายโดย Prof. Po Ting Lin รวมถึงเจรจาเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ เนื่องจาก Taiwan Tech มี Research Centers ถึง 25 แห่ง ดังนี้
1. Advanced Manufacturing Research Center
2. Opto-Mechatronics Technology Center
3. Wireless Communication and Electromagnetic Compatibility Research Center
4. Center for Power and Energy Technologies
5. Center of Intelligent Robots
6. Taiwan Information Security Center
7. Taiwan Building Technology Center
8. Research Innovation Center for Engineering and Disaster Prevention
9. Color, Imaging and Illumination Center
10. Sustainable Energy Development Center
11. e-Learning Research Center, NTUST
12. Center For IoT Innovation
13. CMP Innovation Center
14. Broadband Communication Technology Center
15. Industry 4.0 Implementation Center
16. NTUST AI Research Center
17. High Speed 3D Printing Research Center
18. Thin-Film Metallic Glass Research Center
19. Cyber-Physical System Innovation
20. Advanced Intelligent Image and Vision Technology Research Center
21. Artificial Intelligence Operations Management Research Center
22. Advanced Membrane Materials Research Center
23. Taiwan Tech Smart Electric Vehicle Research Center
24. Digital Development Research Center
25. Sports Science and Athletic Rehabilitation Researches Center

National Taiwan University of Science and Technology หรือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ในชื่อ National Taiwan Institute of Technology (NTIT) เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในระบบการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาของประเทศ การขยายระบบนี้ไปสู่ระดับสูงสุด สถาบันที่ก่อตั้งใหม่แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วของไต้หวัน โดยการอบรมและฝึกฝนวิศวกรและผู้จัดการในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2525 NTIT ได้เพิ่มหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 NTIT ได้รับการยกระดับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “National Taiwan University of Science and Technology” หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “Taiwan Tech”

Taiwan Tech มีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ไทเปและมีวิทยาเขตสาขาที่ Tu-Cheng, Keelung, Gong-Guan และ Chupei โดยมีพื้นที่รวมกัน 29.44 เฮกตาร์ วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเขตไทเปที่มีการคมนาคมสะดวกและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 เฮกตาร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5,605 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4,902 คน และอาจารย์เต็มเวลา จำนวน 415 คน

วิสัยทัศน์ คือ การสร้าง Taiwan Tech ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยประยุกต์ระดับสากลที่ผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการจัดการที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของประเทศชาติและสังคมในอนาคต

เป้าหมายโดยรวมของ Taiwan Tech คือการใช้ความเป็นเลิศหลายด้าน ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การบูรณาการเทคโนโลยี และการศึกษาแบบองค์รวมบนแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีอาคารสีเขียวอัจฉริยะและการออกแบบ
ที่สร้างสรรค์ ในขณะที่การสรรหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเพื่อช่วยให้บรรลุความก้าวหน้าที่ทันสมัย
ในทุกด้านของการสอนและวิจัย สิ่งนี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่อยู่ใกล้เคียงกัน และอุตสาหกรรมในท้องถิ่นในการยกระดับความสามารถระดับชาติของไต้หวันในการแข่งขันในเวทีระดับโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10587

ที่มา : https://www.ntust.edu.tw/?Lang=en
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์
ภาพ : ผู้ร่วมเดินทาง

Check Also

มมส จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล MSU-Global Citizenship Camp 2023

วันที่ 20 กันยา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!