Breaking News

มมส ไต่อันดับ THE University Impact Rankings 2023 สร้างผลงานอย่างก้าวกระโดด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Rankings 2023 อันดับที่ 401-600 และเป็นที่ 8 ร่วมระดับประเทศ โดยอันดับที่ดีที่สุดได้แก่เป้าหมายที่ 14 อยู่ในอันดับที่ 71 ของโลก ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นผลงานที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานภายใต้องค์กร

สำหรับอันดับทั้ง 17 เป้าหมาย เรียงอันดับจากเป้าหมายดีที่สุด ได้ดังนี้
1. เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (LifeBelow Water) อันดับที่ 71 ของโลก
2. เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life On Land)อันดับที่ 101-200 ของโลก
3. เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero Hunger)อันดับที่ 201-300 ของโลก
4. เป้าหมายที่ 12: รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) อันดับที่ 201-300 ของโลก
5. เป้าหมายที่ 6: รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) อันดับที่ 201-300 ของโลก
6. เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ (No Poverty) อันดับที่ 301-400 ของโลก
7. เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality) อันดับที่ 301-400 ของโลก
8. เป้าหมายที่ 4: รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality Education) อันดับที่ 301-400 ของโลก
9. เป้าหมายที่ 7: รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย (Affordable and Clean Energy) อันดับที่ 301-400 ของโลก
10. เป้าหมายที่ 13: ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) อันดับที่ 301-400 ของโลก
11. เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace and Justice Strong Institutes) อันดับที่ 401-600 ของโลก
12. เป้าหมายที่ 3: รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health) อันดับที่ 401-600 ของโลก
13. เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth) อันดับที่ 401-600 ของโลก
14. เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) อันดับที่ 401-600 ของโลก
15. เป้าหมายที่ 9: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure) อันดับที่ 601+ // 601-800 ของโลก
16. เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduced Inequalities) อันดับที่ 601-800 ของโลก
17. เป้าหมายที่ 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) อันดับที่ 801-1000 ของโลก

สำหรับผลประจำปี 2023 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 1,591 แห่ง จากเดิม 1,406 แห่ง จากทั้งสิ้น  112 ประทศ จากเดิม 106 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากเดิม 51 แห่ง เป็น 66แห่ง จะเห็นได้ว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นั้นมีความสำคัญในการช่วยโลกลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมในด้านต่างๆ ทุกหน่วยงานจึงต้องการมีส่วนสำคัญในการผลักดันทั้ง 17 เป้าหมายให้บรรลุภายในปี ค.ศ. 2030

ในส่วนของการให้คะแนนนั้นจะคำนวณจาก 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมาย 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งเป็นเป้าหมายบังคับ และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด โดยเป้าหมาย 17 คิดเป็น 22% และเป้าหมายอื่นอีกเป้าหมายละ 26%

ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Sy …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!