มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยมี คุณเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และคุณเพลินพจน์ อัตถากร ภริยา คณะจากกระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา คณะผู้บริหาร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม ณ ร้านโตลเล บาสัก 2 กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการถวายงานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งทุนในการถวายงานในโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกัมพูชารุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 246 ราย ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 218 ราย ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รวมจำนวน 16 ราย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนพระราชทานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนทุนพระราชทานได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้วมีความภาคภูมิใจ มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความสำเร็จของนักเรียนทุนพระราชทานล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้งอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนของกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศิษย์เก่าที่เติบโตก้าวสู่สังคมการทำงานที่หลากหลาย ทั้งในงานราชการรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจเอกสารและธุรกิจส่วนตัว และบรรดาศิษย์เก่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ครอบคลุมทั้งงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเชิดชูในวงสังคมและวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สิ่งเหล้านี้มหาวิทยาลัย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากศิษย์เก่า ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุน ผลักดัน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10552

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ต้อนรับ Prof. Dato’Dr.Toh Kian Kok

เมื่อวันที่ 28 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!