มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกับประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูแก่วัด และโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ และร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่าง ๆ

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ,รางวัลคนดีศรี มมส ,รางวัลนิสิตอาสา 904 และรางวัลนักเรียนดีเด่น ตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10323

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!