บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมรับฟังถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล กล่าวรายงาน พร้อมนำบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ห้องรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings)

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าฟังทั้งแบบ on-site และ on-line

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก ,สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ,ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ และบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” พบว่า ในปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับจากแหล่งจัดอันดับในระดับสากลต่าง ๆ

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริการ พร้อมนำผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อการต้านการคอร์รัปชั่น โดยตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

กิจกรรมในช่วงท้ายจัดพิธีมอบรางวัล “การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=10303

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

มมส จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!