มมส ร่วมกับ Erasmus+ จัด Workshop หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Erasmus+ ภายใต้โครงการ FRIENDS จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop FRIENDS Community Development Plans : หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายกฤติน พันธุเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว นำนักเรียน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมณ โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม FRIENDS Community Development Plans : หนูน้อยฮัก “ฮูปแต้ม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของชุมชนและความเป็นสากล อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักและเข้าถึงความหมายของฮูปแต้มซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังในแบบพื้นบ้านอีสานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่วยหรือการสร้างอาชีพทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ในอนาคต เกิดเป็นความยั่งยืนตอบสนองได้หลายเป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ (End poverty in all its forms everywhere)
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)
เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)
เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries)
เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) โดยเสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
เป้าหมายที่ 17: ความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships for the Goals) โดยการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ Workshop ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำจัดกิจกรรมสนุกๆ และเป็นประโยชน์แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php?hotnewsid=9953

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์ และ อำนาจ แสนทวีสุข (นิสิตฝึกประสบการณ์)
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ประจำเมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 1 พ …