Breaking News

มมส จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าวผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาพันธกิจสากล นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และตามเกณฑ์การจัดอันดับ THE Impact Rankings และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นในมิติการขับเคลื่อน SDGs ในระยะถัดไปในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำเทคนิค รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแต่ละเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มีที่มาจาก ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติเสนอวาระการพัฒนา 2030 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศลงนามรับรองวาระดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาดังกล่าว ซึ่ง SDGs สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก่
1. People หรือ การพัฒนาคน ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย และลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม
2. Planet หรือ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ ภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป
3. Prosperity หรือ เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ
4. Peace หรือ สันติภาพและความยุติธรรม ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ
5. Partnership ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=9938

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!