Breaking News

มมส อบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน (E4S 2021) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือโครงการ E4S ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ พันลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการบุคลากรและความร่วมมือ นำบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน ร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์

โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English for Staff 2021) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร และเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มรูปแบบ

รูปแบบการจัดโครงการ เป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัมพิกา ภัทรพงศานติ์ อาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย และแนะนำเทคนิคเสริมสร้างความมั่นใจผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ

Check Also

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภา …

สวัสดีและขอบคุณที่ติดต่อเรา!